1. نیلوفر ارامی , کورش جاویدان , سمیرا نظیف کار , حکیمه جاقوری , بررسی درهم تنیدگی اتم ها در دو کاوام تک مد مجزا , دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
 2. سمیرا شعیبی محسن ابادی , حمزه خانپور , سیده فاطمه تقوی شهری , کورش جاویدان , استخراج توابع شکستگی نوترون و تعیین ثابت جفتشدگی قوی , هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
 3. شراره محرابی پری , کورش جاویدان , سیده فاطمه تقوی شهری , تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین , بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 4. شراره محرابی پری , سیده فاطمه تقوی شهری , کورش جاویدان , تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی , ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
 5. حکیمه جاقوری , محسن سربیشه ئی , کورش جاویدان , هم بستگی های کیوبیت-کیوتریت در کانال های متفاوت چگونه تغییر می کند؟ , کنفرانس سالانه فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
 6. حکیمه جاقوری , محسن سربیشه ئی , کورش جاویدان , وابستگی دمایی درهم تنیدگی و ناهم خوانی کوانتومی درمدل آیزینگ سه کیوبیتی در میدان مغناطیسی عرضی , کنفرانس سالانه فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
 7. شراره محرابی پری , سیده فاطمه تقوی شهری , کورش جاویدان , محاسبه فاکتور توقف سازی هسته ای در پلاسمای کوارک گلوئونی به کمک تبدیل لاپلاس , پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 8. اعظم رفیعی , کورش جاویدان , برخورد رودرروی امواج جایگزیده در پلاسمای تبهگن هادرونی , پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 9. اعظم قاانی غلامحسینی , کورش جاویدان , پایداری امواج سالیتوری در پلاسمای کوارک-گلوئونی تحت تاثیر میدام مغناطیسی خارجی , پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 10. حکیمه جاقوری , محسن سربیشه ئی , کورش جاویدان , اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
 11. هادی داوری , مهرداد قمی نژاد , کورش جاویدان , مهدی صالحی , درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی , کنفرانس اطلاعات کوانتومی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
 12. نرجس شهامت ده سرخ , کورش جاویدان , پلاسمای کوارک-گلوئون در جهان آغازین , دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
 13. مهسا گلدار , اعظم قاآنی غلامحسینی , سمانه صنعتگر , شهربانو رنجبر , مجید منصوری , کورش جاویدان , اعتبار سنجی فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4 , دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
 14. محسن اکبری فسخودی , کورش جاویدان , اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV , هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 15. پروانه محمدزاده الله وردیخانی , صفا جامی , کورش جاویدان , شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی , کنفرانس فیزیک ایران 1388 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۰۲
 16. انسیه حکیمی طوسی , کورش جاویدان , بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت , کنفرانس فیزیک ایران 1387 , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳