1. انسیه حکیمی طوسی , کورش جاویدان , بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت , کنفرانس فیزیک ایران 1387 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. پروانه محمدزاده الله وردیخانی , صفا جامی , کورش جاویدان , شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی , کنفرانس فیزیک ایران 1388 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محسن اکبری فسخودی , کورش جاویدان , اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV , هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. نرجس شهامت ده سرخ , کورش جاویدان , پلاسمای کوارک-گلوئون در جهان آغازین , دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. مهسا گلدار , اعظم قاآنی غلامحسینی , سمانه صنعتگر , شهربانو رنجبر , مجید منصوری , کورش جاویدان , اعتبار سنجی فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4 , دومین کنفرانس سالانه فیزیک ذرات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. هادی داوری , مهرداد قمی نژاد , کورش جاویدان , مهدی صالحی , درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی , کنفرانس اطلاعات کوانتومی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. حکیمه جاقوری , محسن سربیشه ئی , کورش جاویدان , اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. شراره محرابی پری , سیده فاطمه تقوی شهری , کورش جاویدان , محاسبه فاکتور توقف سازی هسته ای در پلاسمای کوارک گلوئونی به کمک تبدیل لاپلاس , پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. اعظم رفیعی , کورش جاویدان , برخورد رودرروی امواج جایگزیده در پلاسمای تبهگن هادرونی , پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. اعظم قاانی غلامحسینی , کورش جاویدان , پایداری امواج سالیتوری در پلاسمای کوارک-گلوئونی تحت تاثیر میدام مغناطیسی خارجی , پنجمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. حکیمه جاقوری , محسن سربیشه ئی , کورش جاویدان , هم بستگی های کیوبیت-کیوتریت در کانال های متفاوت چگونه تغییر می کند؟ , کنفرانس سالانه فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. حکیمه جاقوری , محسن سربیشه ئی , کورش جاویدان , وابستگی دمایی درهم تنیدگی و ناهم خوانی کوانتومی درمدل آیزینگ سه کیوبیتی در میدان مغناطیسی عرضی , کنفرانس سالانه فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. شراره محرابی پری , سیده فاطمه تقوی شهری , کورش جاویدان , تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی , ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. شراره محرابی پری , کورش جاویدان , سیده فاطمه تقوی شهری , تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین , بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. سمیرا شعیبی محسن ابادی , حمزه خانپور , سیده فاطمه تقوی شهری , کورش جاویدان , استخراج توابع شکستگی نوترون و تعیین ثابت جفتشدگی قوی , هفتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹